Om ordningen

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner (gjelder også enkeltpersonforetak)
  • Privatpersoner som søker på vegne av andre privatpersoner (eller en annen persons enkeltpersonforetak)

Krav om dokumentasjon

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen har vedtatt at det ikke skal være noen utveksling av data mellom Sauekontrollen og databasene til Miljødirektoratet.

Dette medfører at alle søkere må ha individlister som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon. Vi oppfordrer søkere til å scanne individlisten og laste den opp i søknaden.

Utfylling av søknadsskjema

Spørsmål om utfylling av søknadsskjemaet skal rettes til statsforvalter i ditt bostedsfylke.

Pålogging skjer via ID-porten. Dette sikrer sikker identifikasjon av søker. Søkere som har søkt tidligere år vil fortsatt ville finne igjen sine søknader ved hjelp av e-postadressen og passordet som ble brukt til innlogging tidligere.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsskjema åpnes for innsending 10. oktober.

 Søknadsfristen er 1. november.

Det vises til forskriftens bestemmelser når det gjelder statsforvalterens frist for å behandle fremsatt søknad. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til mottaker, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagesaksbehandlingen må påregnes å ta lengre tid enn en måned, jfr. forvaltningsloven § 11 a) annet ledd.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt statsforvalter i ditt bostedsfylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).