Om ordningen

Klima- og miljødepartementet etablerte i 2017 en egen tilskuddsordning som skal bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Ordningen omfatter kommuner i de tidligere fylkene Hedmark, Akershus og Østfold. Bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Kommuner som mottar tilskudd står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til konsekvensen av at kommunens areal helt eller delvis omfattes av ulverevir. Kommunenes bruk av pengene skal henge sammen med belastningen med å ha et ulverevir. Tiltak som kan være aktuelle er f.eks. støtte til grunneiere som mener de har fått redusert sine jaktinntekter som følge av ulv, støtte til næringsutvikling, til transport, til fysiske tiltak for å gjøre innbyggere tryggere der det er ønske om det, støtte til idretter og aktiviteter for å kompensere for manglende bruk av skog og mark osv. Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet for ordningen.

Klima- og miljødepartementet åpnet fra og med søknadsomgangen 2020 for at inntil 20 % av den totale økonomiske rammen kan benyttes til utredning og forskning. Dersom en eller flere kommuner ønsker å tildele midler til utrednings- og forskningsprosjekter er det en forutsetning at prosjektene oppfyller krav til faglig kvalitet, uavhengighet og etterprøvbarhet for at det skal kunne bidra til formålet med tilskuddsordningen om konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Rovdyrdebatten, og særlig debatten om ulv i norsk natur, er sterkt polarisert. En oppfatning av forskningsprosjekter som drevet av bestemte interesser i denne debatten vil være et hinder for målet om konfliktdemping og for bruk av forskningsresultatene i forvaltningen av ulv.

Klima- og miljødepartementet har derfor stilt følgende vilkår for bruk av midlene til forskningsprosjekter, for å sikre at forskningen oppfyller krav til vitenskapelig kvalitet, faglig uavhengighet og etterprøvbarhet:

• Det stilles krav om at midlene benyttes i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

• Det stilles krav til at utrednings- og forskningsprosjekter bidrar til konfliktdemping i tråd med ordningens formål.

• Statsforvalteren skal bistå med faglig innspill til utlysningstekst og vurdering av prosjektleveranser.

Statsforvalterens vurderinger oversendes til Miljødirektoratet. Forskningsprosjekter som ikke oppfyller vilkårene over, vil ikke bli tildelt midler fra denne tilskuddsordningen.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 1. juli 2021. Tilskudd fordeles likt mellom kommuner som har søkt innen fristen.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).