Om ordningen

Viktig informasjonstekst:

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn.

Målgruppe

Målgruppe for tiltakene er primært personer med innvandrerbakgrunn. Av personer med innvandrerbakgrunn er de som er lite fysisk aktive, samt barn, unge og barnefamilier prioriterte målgrupper.

Hvem kan søke?
Denne ordningen gjelder bare for sentralleddet i aktuelle organisasjoner organisasjoner. De som kan søke er Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og sentralleddet i frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), og som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. Organisasjoner som skal søke må ha etablert lokallag og aktivitet i minimum 2 fylker. Ingen andre kan søke på denne ordningen. Lokale og regionale tiltak for personer med innvandrerbakgrunn kan man søke om på vanlige tilskudd til friluftsaktivitet via sin aktuelle fylkeskommune.


Hvilke tiltak kan få tilskudd
Det blir primært gitt støtte til friluftslivstiltak som stimulerer direkte til friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, leirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter, og der tiltaket skal skje i flere fylker. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall enkle telt mv. 

Følgende aktiviteter og tiltak blir prioritert:

  • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige.
  • Tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers.
  • Tiltak som blir gjennomførte i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid

Finansiering/egenfinansiering
For at midlene skal gi mest mulig aktivitet, så bør det helst være en viss grad av egenfinansiering og/eller egeninnsats (dugnad) ved finansiering av tiltaket det søkes om tilskudd til. Omfang av egeninnsats og dugnad skal gå fram av budsjettet for tiltaket. Dugnad føres som både inntekt og utgift i budsjettet for å synliggjøre verdien av dugnadsinnsatsen.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. januar 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter denne fristen. 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).