Sikring av friluftslivsområder (kap. 1420 post 30)

For å sikre områder til friluftsliv skaffer det offentlige til veie areal ved erverv av eiendomsrett, eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområder er at friluftslivet skal styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring av nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange prioriteres høyt i sikringsarbeidet. Ordningen retter seg mot kommuner og interkommunale friluftsråd. Lokale lag og organisasjonar m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Årets søknadsfrist gikk ut 15. januar 2018 kl. 23.00. Søknader er sendt til fylkeskommunen som sender uttalelse til Miljødirektoratet innen 1. april 2018. Miljødirektoratet vil deretter behandle søknadene og sende svar til alle søkere innen 1. juli 2018. 

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden se vedlagte veiledning, eller kontakt fylkeskommunen i ditt fylke.

Tekniske spørsmål knyttet til søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no