Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

Mål for ordningen og målgruppe
Målet for ordninga er å medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv.

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler på denne tilskuddsposten. Aktuell forvaltningsmyndighet kan søke om tilskudd til friluftslivsområde vernet etter markaloven.

NB! Ordningen gjelder kun for områder som er statlig sikret. Sjekk Naturbase.no før du søker.

Hvilke type tiltak kan få tilskudd

Midlene skal nyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:

  • Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet. 
  • Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
  • Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeidelse av atkomstveg, parkeringsplass og turveger eller turstier, fiskeplasser, tiltak for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplasser, brygger, toalett og søppelstativ, tilplanting og skjøtsel, samt formidling av kulturminner. Midlene skal ikke nyttes til drift av friluftslivsområdet.

Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Planen skal følgje ”Mal for forvaltningsplan”, være godkjent av fylkesmannen og være innenfor planperioden. For område vernet til friluftsliv etter markaloven er det et vilkår at tiltakene er i tråd med verneforskrift og eventuell forvaltningsplan for området.

Følgende typer av friluftslivsområde vil bli prioriterte:

  • Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
  • Områder som blir eller har potensial for bli mye brukt.
  • Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
  • Områder ved innlandsvassdrag.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkeskommunen i ditt fylke.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15.juli 2017