Tilskudd til fylkeskommunene til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer (kap 1420 post 78)

Klima- og miljødepartementet (KLD) har initiert et flerårig prosjekt for friluftslivets ferdselsårer. Formålet med prosjektet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet ledes av Miljødirektoratet, og er en 5-årig satsing med mål om å få flest mulig kommuner til å igangsette et systematisk arbeid for å identifisere, ivareta og videreutvikle friluftslivets ferdselsårer gjennom en plan for ferdselsårene.

Som ledd i satsingen er det opprettet en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Rammen for 2019 er 4 millioner kroner.  

 

Målgrupper og formål med tilskuddsordningen

Tilskudd kan gis til fylkeskommuner.

Formålet med tilskuddsordningen er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere kommunene til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner i hele landet systematiserer sitt arbeid med de viktige ferdselsårene for friluftslivet. Arbeidet med plan skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder "Plan for friluftslivets ferdselsårer". Tilskuddet skal også bidra til å få registrert etablerte turruter inn i Nasjonal database for tur- og friluftsruter.

 

Hvor skal søknaden sendes

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2019 er mandag 1. april 2019.

Søknader som oppfyller krav til innhold vil få beskjed om utfallet av søknaden før 20. april 2019.

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute