Tiltak for ville pollinerende insekter

Her kan du søke om tilskudd til å gjøre tiltak som legger til rette for pollinerende insekter. Humler, bier og blomsterfluer er blant de insektene som pollinerer (bestøver) ville blomster og noen avlinger.

Tiltak som kan gis tilskudd er restaurering, skjøtsel og etablering av leveområder, herunder arealer for yngling, oppvekst, matsøk og skjul, bekjempelse av fremmede organismer og tiltak som kan skape spredningskorridorer mellom artsrike områder og/eller andre viktige leveområder. Det kan også gis tilskudd til informasjon.

Skjøtsel og andre tiltak som bidrar til å gjenskape arealer med forekomst av mange eller rødlistede arter vil bli prioritert.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15.01.2019

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute