Tilskudd til fisketiltak

Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal medvirke til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk. 

 

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tilskuddsordningen skal nyttes til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Tilskudd kan bl.a. gis til laksetrapper, tiltak for å bedre tilgangen og muligheten til fiske for allmennheten, tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til fiske, anvendt FoU-virksomhet og overvåking som grunnlag for blant annet lokal forvaltning av lakse- og sjøørretbestander samt til forvaltning av og informasjon om villaks, sjøørret og sjørøye.

Habitattiltak i lakseførende vassdrag som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram skal søke under ordningen tilskudd til vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning. Fisketiltak rettet mot innlandsfisk skal også søke under nevnte ordning. 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2020.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.

Nyttige lenker

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.