Tilskudd til fisketiltak

Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal medvirke til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk. 

 

Villaksens år 2019

Året 2019 er det internasjonale villaksens år. I den forbindelse stilles det til rådighet ekstra tilskuddsmidler. I år vil tiltak som støtter opp under villaksens år 2019 få særlig fokus.

 

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tilskuddsordningen skal nyttes til tiltak knyttet til bestander av laks, sjøørret og sjørøye og som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Tilskudd kan bl.a. gis til laksetrapper, tiltak for å bedre tilgangen og muligheten til fiske for allmennheten, tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til fiske, anvendt FoU-virksomhet og overvåking som grunnlag for blant annet lokal forvaltning av lakse- og sjøørretbestander samt til forvaltning av og informasjon om villaks, sjøørret og sjørøye.

Habitattiltak i lakseførende vassdrag som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram skal søke under ordningen tilskudd til vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning (søknadsfrist 15. januar 2019). Fisketiltak rettet mot innlandsfisk skal også søke under nevnte ordning. 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

I anledning Villaksens år er søknadsfristen utsatt til 15. februar 2019.

Ofte stilte spørsmål

    Du kan gjenbruke data fra tidligere innsendt søknad. Du må fortsatt klikke deg gjennom søknadsveiviseren, men de fleste feltene vil være forhåndsutfylt. Dine tidligere innsendte søknader finner du under menyvalget Mine søknader. Du kan gjenbruke søknaden ved å klikke på "Gjenbruk søknad".

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Logg inn

Du må være innlogget for å gå til søknaden.