Midler til naturveiledere

Gjennom bevilgningene til naturveilederstillingene har 8 sentre fått mulighet til i enda større grad å kunne tilby naturveiledning som en integrert del av sine tjenester. De sentrene som er spesielt nevnt som mottakere av tilskudd til naturveiledning i Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon kan søke på disse midlene i 2019. Det vil bli gitt midler for ett år ad gangen.

Denne styrkingen skal gi en større fleksibilitet i prioritering av ressurser og oppgaver for disse sentrene. Samtidig ønsker vi at naturveilederen har naturveiledning som sitt hovedarbeidsområde. Det forventes derfor at de momenter som står beskrevet i lenken "Føringer for senter som får tildelt naturveileder" belyses i søknaden for 2019 og i årsrapporten for 2019.

Det forventes videre at de som har fått tildelt midler skal utøve naturveiledning på en slik måte at de formidler kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Denne formidlingen skal utføres av en person, naturveilederen, som i hovedsak gir deltagerne direkte opplevelser ute i naturen, men fasiliteter som de ulike sentrene har, som f.eks. utstillinger, kan også/godt brukes som utfyllende elementer i elementer i formidlingen dersom det er formålstjenlig.

Det vil bli satt av midler til helårsvirkning (800.000 kr pr stilling).

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.