Midler til naturveiledning

Bevilgningen (på direktoratets lønnspost) foreslås redusert med 1,6 mill. kroner mot tilsvarende økning under post 85. Naturinformasjonssentre. 
Hensikten er å flytte naturveiledningsfunksjonen, som i dag utøves av ansatte i Statens naturoppsyn under Miljødirektoratet , til å være organisert direkte under de enkelte besøkssentrene.

Det er i dag 8 årsverk knyttet til naturveiledningsfunksjonen, tilsvarende 6,4 mill. kroner i årlige driftsutgifter. Det legges opp til at overføringen iverksettes fra og med siste kvartal i 2017, og at det derfor omdisponeres 1,6 mill. kroner i 2017-budsjettet. Dette gir Miljødirektoratet mulighet til å lyse ut tilskuddsmidler for utøvelsen av naturveiledningsfunksjonen sommeren/høsten 2017, slik at sentrene kan ansette naturveilederne i siste kvartal.

Flyttingen av bevilgningene til naturveilederstillingene vil gi sentrene mulighet til i enda større grad kunne tilby naturveiledning som en integrert del av sine tjenester. Overføringen vil styrke sentrene, og gi dem en større fleksibilitet i prioritering av ressurser og oppgaver.
Driftsmidler tilsvarende fem årsverk øremerkes villreinsentre (to årsverk på Hjerkinn, og ett årsverk på Skinnarbu) og rovdyrsentre (ett årsverk på hhv. Namskogan og Flå). De øvrige tre årsverkene vil tildeles autoriserte besøkssentre etter søknad til Miljødirektoratet. Nesten alle aktuelle sentre er utenfor storbyområder (for eksempel i Finnmark, Nordland, Oppland, Hordaland, Østfold og Vestfold).

Det lyses herved ut midler til ansettelse av 8 naturveilederstillinger gjennom Elektronisk søknadssenter (ESS) med søknadsfrist 30. juni.

Som det framgår av teksten over er 5 av stillingene allerede plassert. Vi vil likevel anmode om at også de fire sentrene som er nevnt i teksten sender inn søknad for å signalisere sin interesse. De øvrige 3 stillingene vil bli fordelt etter vurdering av innkomne søknader innen medio juli. Bevilgningen i år vil være 200.000 kr pr stilling tilsvarende et kvart årsverk. Det antas at det vil bli satt av midler til helårsvirkning (800.000 kr pr stilling) fra budsjettet for 2018.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. juni 2017.

Logg inn