Midler til naturveiledere

Gjennom bevilgningene til naturveilederstillingene har 8 sentre fått mulighet til i enda større grad å kunne tilby naturveiledning som en integrert del av sine tjenester. De sentrene som er spesielt nevnt som mottakere av tilskudd til naturveiledning i Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon kan søke på disse midlene i 2019. Det vil bli gitt midler for ett år ad gangen.

Denne styrkingen skal gi en større fleksibilitet i prioritering av ressurser og oppgaver for disse sentrene. Samtidig ønsker vi at naturveilederen har naturveiledning som sitt hovedarbeidsområde. Det forventes derfor at de momenter som står beskrevet i lenken "Føringer for senter som får tildelt naturveileder" belyses i søknaden for 2019 og i årsrapporten for 2019.

Det forventes videre at de som har fått tildelt midler skal utøve naturveiledning på en slik måte at de formidler kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

Denne formidlingen skal utføres av en person, naturveilederen, som i hovedsak gir deltagerne direkte opplevelser ute i naturen, men fasiliteter som de ulike sentrene har, som f.eks. utstillinger, kan også/godt brukes som utfyllende elementer i elementer i formidlingen dersom det er formålstjenlig.

Det vil bli satt av midler til helårsvirkning (800.000 kr pr stilling).

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute