Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser innenfor forurensingsområdet

Mål og målgruppe

Tilskuddsordningen skal medvirke til å opprettholde et utvalg av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner med arbeid mot forurensing som formål, for å sikre frivillig engasjement og styrke medvirkning i miljøspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på faglig innsikt. Målet er også å påvirke produksjons- og forbrukermønsteret ved å bygge opp og formidle kompetanse om miljøvennlig produksjon og forbruk, og stimulere til bærekraftig praksis i næringsliv, husholdninger og offentlig virksomhet.

Tilskuddsordningen omfatter driftstilskudd til:

-          Norsk vannforening

-          Norsk forening mot støy

-          LOOP

-          Foreningen "Hold Norge rent"

-          Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

-          OM ATT

Tildelingskriterium

Størrelsen på driftstilskuddene blir fastsatt blant annet utfra en vurdering av organisasjonene sitt aktivitetsnivå nasjonalt og lokalt, deres økonomi og høve/mulighet/alternativ til finansiering, sammen med medlemstallet i organisasjonene.

I 2019 er det regnet tilskudd til de nevnte tilskuddsmottakerne på samme nivå som i 2018. Som følge av budsjettavtalen er posten økt med 1 mill. kroner. Midlene skal gå til "OM ATT", bransjeforeningen for ideelle gjenbruksaktører.

Det er en forutsetning at organisasjonene og stiftelsene sender inn søknad om tilskudd. Det blir fortløpende vurdert om organisasjonene og stiftelsene tilfredsstiller kriteriene for å motta støtte.

Rett utfylling av søknadsskjema oppfyller kravene til innhold i søknaden.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottakerne blir fulgt opp i forhold til at tiltak blir gjennomført, og at midlene blir benyttet som forutsatt i søknad. Oppfølging og kontroll skjer ved generell gjennomgang av innsendte rapporteringer.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. februar 2019.

 
 

Trenger du hjelp?

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved: 

Seniorrådgiver Florentina Misimi, e-post Florentina.Misimi@miljodir.no

 

 

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute