Tilskudd til nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier er turstier med store naturattraksjoner og med svært mange besøkende, inkludert en stor andel og/eller stort antall internasjonale tilreisende. Nasjonale turiststier er etablert som svar på nye utfordringer i norsk naturforvaltning. Det store antallet besøkende medfører stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon, og utfordringer knyttet til beredskap. Skal Norge fortsette å være et bærekraftig reisemål, og disse turmålene forbli attraktive, er det nødvendig å ta helhetlige grep. Nasjonale turiststier skal bidra til å løse disse utfordringene, samtidig som den gode opplevelsen og naturverdiene ivaretas.

 

Formålet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid og bred lokal verdiskaping, samt god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig besøksforvaltning. Tilskuddsordningen skal også medvirke til å håndtere utfordringer knyttet til et svært stort besøkstall som slitasje, søppel, beredskap, samt behov for informasjon. Nasjonale turiststier skal gjennom kvalitet i alle ledd også bidra til å øke attraksjonsverdien til stiene og turmålet. Noe er kortsiktige strakstiltak, men det krever også en langsiktig planlegging.

Det skal i løpet av 2018 utarbeides en autorisasjonsordning, der utvalgte stier kan bli autorisert som nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen fra og med 2019. Det vil være et begrenset antall stier som blir definert som Nasjonal turiststi. Hvor mange stier som skal blir autorisert vil bli vurdert nærmere i den videre prosessen med utvikling av autorisasjonsordningen.

Rammen for tilskuddsordningen er i 2018 er 10,5 millioner kroner. Midlene gis for ett år, og de prosjektene som får innvilget tilskudd i 2018 må forvente å dele sine erfaringer i det videre arbeidet med å utvikle autorisasjonsordningen Nasjonale turiststier.

 

Målgruppe, hvilke tiltak kan få støtte og tildelingskriterier

De som kan søke på tilskuddsordningen er bla. destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer.

Tilskuddsordningen skal støtte opp under arbeid med tiltak og planlegging knyttet til turstier med svært mange besøkende der en stor andel er internasjonale gjester. Tiltakene skal være konkrete og gjennomførbare i inneværende år. Videre vil søknader med synliggjort lokal forankring og brede samarbeidsrelasjoner mellom reiseliv, frivillige, kommune, forvaltning m.m., og som har en plan for helhetlig besøksforvaltning bli prioritert. Det vil ikke bli gitt støtte til drift.

 

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd i 2018 er:

  • Informasjonstiltak

  • Planleggingstiltak, forprosjekt, prosjektledelse og planlegging knyttet til besøksforvaltning, grønn tur, mm som forberedelse til å søke om autorisasjon

  • Tilrettelegging og merking av sti

  • Sikringsbuer og andre beredskapstiltak

  • Toalett/sanitæranlegg

  • Søppelhåndtering

     

For å motta støtte skal det leveres en 1-2 siders prosjektbeskrivelse som forklarer omfang og besøkstall for turstien, beskriver samarbeidspartnere og organisering av prosjektet, samt tiltaksliste med konkrete tiltak som skal gjennomføres i 2018. I tillegg bør utfordringer og ideer til mulige løsninger knyttet til kapasitet i reiselivet som overnatting, bespisning og transport, samt beredskap, eksisterende slitasje mm. beskrives som et forarbeid til en helhetlig plan for besøksforvaltning. Det må også foreligge en plan for drift og forvaltning av de tiltakene som det søkes tilskudd til. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte estimerte kostnader knyttet til tiltakene som skal gjennomføres i 2018.

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med minst 50 prosent egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats som kan dokumenteres). Fysiske tiltak som får tilskudd skal være åpne for allmennheten. Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) skal følges ved skilting og merking av stiene. 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

01. februar 2018