Tilskudd til nasjonale turstier

Mange turstier har høy attraksjonskraft for både norske og utenlandske turister. Noen av stiene er godt tilrettelagt slik at naturen skånes for varig slitasje. Andre populære turstier er derimot utsatt for betydelig slitasje og har et akutt behov for vedlikehold eller ny tilrettelegging, samt tiltak for å møte utfordringene med stor turisttilstrømning.

Formålet med tilskuddsordningen

Områder med turstier som har opplevd ekstraordinær økning i besøk av turister har spesielle utfordringer knyttet til stor slitasje på turstien, logistikk og sikkerhet, sanitære forhold inkludert søppelhåndtering. Dette krever kortsiktige strakstiltak, men også en langsiktig planlegging for utvikling og håndtering.

Målet med ordningen er å gjøre eksisterende stier attraktiv, ved at bruken av stiene og infrastrukturen rundt gjøres bærekraftig og mer tilgjengelig.

Rammen for tilskuddsordningen er 7,5 millioner kroner i 2017 som vil bety midler til et begrenset antall prosjekter. Midlene gis for et år, men de prosjektene som får innvilget tilskudd i år må forvente å dele erfaringer fra arbeidet sitt ved en eventuell større satsing i kommende år.

Målgruppe, hvilke tiltak kan få støtte og tildelingskriterier

De som kan søke på ordningen er destinasjonsselskap, kommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer. Vi vil prioritere søknader med synliggjort brede samarbeidsrelasjoner mellom reiseliv, frivillige, kommune og forvaltning.

Tilskuddsordningen skal støtte opp under arbeid med tiltak på turstier som tiltrekker seg mange internasjonale besøkende. Tiltakene skal være konkrete og gjennomførbare i inneværende år. Det vil primært gis tilskudd til tiltak knyttet til stier med behov for tilrettelegging og/eller informasjon som hindrer slitasje eller reduserer risikoen for ulykker tilknyttet bruk av stier. Eksempler på tiltak som kan få tilskudd i 2017 er:

·       Informasjonstiltak

·       Tilrettelegging av sti

·       Sikringsbuer og andre sikkerhetstiltak

·       Tilrettelegging av adkomstsoner

 

Tilskudd gis til områder som har turstier med dokumentert stort internasjonalt besøk. For å motta støtte skal det leveres en 1-2 siders prosjektbeskrivelse som forklarer omfang og besøkstall for turstien, beskriver samarbeidspartnere og organisering av prosjektet samt tiltaksliste med konkrete tiltak som skal gjennomføres i 2017. I tillegg bør utfordringer knyttet til kapasitet i reiselivet som overnatting og bespisning beskrives. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte estimerte kostnader knyttet til tiltakene som skal gjennomføres i 2017.

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med minst 50 prosent egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats som kan dokumenteres). Fysiske tiltak som får tilskudd skal være åpne for allmennheten. Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) skal følges ved skilting og merking av tursti. 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

24. februar 2017

Logg inn