Tilskudd til nasjonale turiststier

 Tilskudd til nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier er turstier med stor attraksjonskraft og med svært høye besøkstall, der utenlandske turister utgjør en stor andel. Nasjonale turiststier er etablert som svar på nye utfordringer i norsk naturforvaltning. Det store antallet besøkende medfører stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon, og utfordringer knyttet til beredskap. Skal Norge fortsette å være et bærekraftig reisemål, og disse turmålene forbli attraktive, er det nødvendig å ta helhetlige grep. Nasjonale turiststier skal bidra til å løse disse utfordringene, samtidig som den gode opplevelsen og naturverdiene ivaretas.

 

Formålet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid og bred lokal verdiskaping, samt god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig besøksforvaltning. Tilskuddsordningen skal også medvirke til å håndtere utfordringer knyttet til et svært stort besøkstall som slitasje, søppel, beredskap, samt behov for informasjon. Nasjonale turiststier skal gjennom kvalitet i alle ledd også bidra til å øke attraksjonsverdien til stiene og turmålet. Noe er kortsiktige strakstiltak, men det krever også en langsiktig planlegging.

Det er utarbeidet en autorisasjonsordning, der et begrenset antall stier kan bli autorisert som nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen.

Bare stier der nåværende situasjon og framtidige planer i stien sitt nærområde tar hensyn til naturmangfold, friluftsliv, sikkerhet og landskapskvaliteter kan få støtte.

Rammen for tilskuddsordningen i 2020 er satt til 12,0 millioner kroner i budsjettforslag 2020. Midlene gis for ett år, og det forventes av de prosjektene som får innvilget tilskudd i 2020 deler sine erfaringer i det videre arbeidet med Nasjonale turiststier ved bla. å delta på samlinger.

 

Målgruppe, hvilke tiltak kan få støtte og tildelingskriterier

De som kan søke på tilskuddsordningen er destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd.

Tildelingen skjer etter en helhetsvurdering av søkers behov og formålet med tilskuddsordningen.

Tilskudd gis til investeringstiltak, informasjon og utredninger knyttet til besøksforvaltning.

 

Tilskuddsordningen prioriterer

a) tilrettelegging og merking av sti

b) sikringsbuer og andre beredskapstiltak

c) tilrettelegging av adkomstsoner

d) toalett- og sanitæranlegg

e) søppelhåndtering

f) prosjektledelse og planlegging knyttet til besøksforvaltning

g) informasjonstiltak, herunder også naturveiledning, fjellvakttjeneste, stipatruljer og vertskap ved for eksempel stiens startområde.

 

Tiltakene skal være konkrete og gjennomførbare i inneværende år. I arbeidet med besøksforvaltning forventer vi at brede samarbeidsrelasjoner mellom reiseliv, frivillige, kommune, forvaltning m.m. blir synliggjort, og dette vil bli vektlagt i årets tildeling.

Søknaden må også inneholde en 1-2 siders prosjektbeskrivelse som forklarer omfang og besøkstall for turstien, inkl. andel internasjonale gjester, beskriver samarbeidspartnere og organisering av prosjektet, samt tiltaksliste med konkrete tiltak som skal gjennomføres i 2020. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte estimerte kostnader knyttet til tiltakene som skal gjennomføres i 2020.

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med minst 50 prosent egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats som kan dokumenteres). Ordninga skal ikke legge til rette for mer utbygging og tiltak enn det som er nødvendig. Alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten og norsk friluftslivstradisjon. Eventuelle bygge- og anleggstiltak skal være tilpassa landskapet, ha minst mulig omfang, være minst mulig synlig og ta hensyn til området sine natur- og opplevelseskvaliteter.

 

Fysiske tiltak som får tilskudd skal være åpne for allmennheten. Det gis ikke tilskudd til drift. Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) skal følges ved skilting og merking av stiene. 

 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk 3. desember ved å logge inn.

 

 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

01. februar 2020

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Logg inn med ID-porten

Du må være innlogget med ID-porten for å gå til denne søknaden.