Tilskudd til miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbrukerinformasjon

Mål og målgruppe

En sirkulær økonomi skal fremme effektiv ressursbruk, medvirke til å redusere klimagassutslipp, sikre robuste økosystem og redusere bruk av miljøgifter, i tillegg til å ta vare på verdien av materialer og energi i produkter i hele verdikjeden så langt som mulig, og på den måten redusere avfall og ressursbruk.

Standardisering innebærer utarbeidelse av krav og spesifikasjoner for varer, tjenester, prosesser og virksomheter.

Miljømerking skal gi informasjon til, og bevisstgjøring av forbrukere, næringsliv og offentlige virksomheter om miljøvennlige valg. De offisielle miljømerkeordningene er et viktig supplement til lovpålagte krav.

Tilskuddsordningen omfatter driftstilskudd til:

  • Stiftelsen Miljømerking
  • Standard Norge

Kriterium for måloppnåelse

Midlene skal brukes til å intensivere arbeidet med virkemidler som fremmer en sirkulær økonomi.

Innen standardiseringsarbeidet er det viktig med arbeid som er tilknyttet europeiske og internasjonale standarder som er særlig relevante for miljøledelse og klima- og miljøhensyn i produkter og tjenester.

For miljømerking er det sentralt med utvikling av miljøkriterier slik at flere produktgrupper blir merket. Det skal særlig legges vekt på å utvikle og videreutvikle kriteriesett for produktgrupper som medfører stor miljøbelastning. Det skal også fokuseres på tiltak for å få flere produsenter til å søke om merket innenfor de områdene der det er utviklet kriterium, og til å gi forbrukere informasjon om spekteret av miljømerkede produkter på markedet.

Tildelingskriterium

Tildeling av midler er basert på organisasjonene sine resultat fra foregående år og en konkret søknad om midler for kommende prosjekter, sett opp mot prioriterte nasjonale miljø- og bærekraftsmål.

Oppfølging og kontroll

Drifts- og prosjekttilskuddene blir fulgt opp gjennom krav som blir fastsatt i hvert enkelt tilskuddsbrev. Det blir mottatt årsrapport og/eller regnskapsoversikt for alle tilskudd, i tillegg til at det er faglig kontakt med de enkelte tilskuddsmottakerne.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

Spørsmål til søknaden kan rettes til Miljødirektoratet ved: 

Rådgiver Eivind Farmen, e-post Eivind.Farmen@miljodir.no, telefon 932 02 246. 

Søknadsfrist

15. februar 2017.

Miljødirektoratet tar sikte på å utbetale midler i løpet av februar 2017.

 

Logg inn