Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. I 2019 er det satt av vel 200 millioner kroner til ordningen.

Hvilke tiltak kan få støtte?

Det kan søkes støtte til tiltak for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak.

Det kan søkes om støtte til:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

Hvem kan søke?

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Ingen andre kan søke Klimasats-støtte.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

15. februar 2019 kl 24.00.

Trenger du hjelp?