Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

 Søknadsfristen for 2017 var 16. mars 2017. Det er ikke mulig å ettersende søknader. Vi tar sikte på å behandle innkomne søknader innen medio mai. Følg med på Klima- og miljødepartementets rundskriv om tilskuddsordninger mot slutten av 2017 for informasjon om direktoratets tilskuddsordninger for 2018.

Det vil også være mulig å søke om refusjon fra Hold Norge Rents ordning, se deres nettsider (lenke lengre ned).

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. Avfallet utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Sjøfugl spiser fragmenter av avfall som forveksles med mat, mens sjøpattedyr og landbaserte dyr kan sette seg fast i line-, not- og garnrester. Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning på 35 millioner kroner som skal gå til tiltak mot marin forsøpling. Fem av disse millionene er øremerket prøveprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff, og dermed redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter.

Minstesummen man kan søke for er 250.000 NOK. Hvis du ønsker å søke støtte til mindre ryddeprosjekter, anbefaler vi at du benytter deg av refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall til Hold Norge rent http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/  

Hva kan det søkes om?

Oppryddingstiltak

Oppryddingstiltak skal hovedsakelig rettes mot strandsonen, men inkluderer også andre områder slik som havbunnen og langs elvebredder. Tiltak skal som hovedregel samordnes nasjonalt eller regionalt. Vi oppfordrer derfor til at sentralleddet i organisasjoner søker og koordinerer flere prosjekter, eller at flere organisasjoner går sammen og samarbeider om prosjekter. Vi kan bevilge støtte til:

 • Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter.

 • Selve arbeidet med oppryddingen skal være basert på frivillig innsats og kan ikke støttes av denne tilskuddsordningen. Innleie av profesjonelt mannskap for rydding av områder som ikke kan gjennomføres av frivillige (eksempelvis sårbare naturområder, utilgjengelige områder), kan likevel støttes i visse tilfeller, der hvor dette er nødvendig. Behovet skal begrunnes i søknaden.

 • Koordinering av ryddeaksjoner.

 • Kartlegging av avfall i forbindelse med opprydding. Metoden for kartlegging skal beskrives.

Forebyggingstiltak

Med forebygging av marin forsøpling menes et tiltak som på sikt vil redusere tilførselen av marin forsøpling. Eksempelvis kan det være holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer, undervisningsmateriell, veiledningsmateriale og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling.

I årets utlysning vil vi i begrenset grad prioritere andre forebyggingstiltak enn det overnevnte.

Metodeutvikling

Utvikling av nye metoder for mer effektiv opprydding av marin forsøpling vil i begrenset grad også kunne støttes. Slike tiltak inkluderer blant annet utvikling og/eller utprøving av teknologier og metoder som fører til mindre arbeidskrevende opprydding, og generelt mer kostnadseffektiv opprydding. Eksempler kan være, men er ikke begrenset til, utstyr som samler opp marint avfall og kartlegger avfall på sjøbunnen for senere opprydding.

Pilotprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff

I tilskuddsordningen for 2017 er det avsatt fem millioner kroner til to eller flere pilotanlegg for miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter, for å erstatte, eller betydelig redusere bruken av bunnstoff, og dermed redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter. Vi kan gi støtte til innkjøp og installasjon av utstyr til pilotanleggene, og til drift i inntil tre år.

I søknaden skal følgene informasjon belyses godt og vil være gjenstand for vurdering om midler vil bli gitt:

 • Hva den forventede miljøgevinst av tiltaket er og hvordan bruken av bunnstoff skal reduseres i praksis.

 • Hvor mange båter småbåthavnen betjener, og forventet antall brukere av et pilotanlegg

 • En konkret plan for hvordan pilotanlegget skal driftes

 • En detaljert kostnadsplan og tidsplan for pilotprosjektet

 • En konkret plan for hvordan flest mulig brukere av pilotanlegget skal rekrutteres

Pilotprosjektene skal ha en god lokal forankring i de aktuelle havnene anleggene skal installeres i. Det skal komme tydelig frem av søknaden hvordan lokal forankring er ivaretatt og hvordan havneansvarlig er involvert.

Om administrasjonsutgifter

Et eventuelt tilskudd er ment å dekke en del av kostnadene som søkeren har ved tiltak mot marin forsøpling. Det er påregnelig at en viss andel av midlene kan brukes til å dekke nødvendige administrasjonsutgifter ved tiltaket. Andelen skal spesifiseres, og behovet begrunnes nøye i søknaden. Virksomheter som opererer med selvkost kan få innvilget en høyere prosentandel midler til administrasjonsutgifter, basert på en helhetlig skjønnsvurdering.

Vi støtter ikke

Tilskuddsposten har ikke som formål å støtte forsknings- eller rene overvåkingsprosjekter. Denne type prosjekter dekkes av programmer i regi av Norges Forskningsråd eller av nasjonale overvåkingsprogrammer.

 

Hvem kan søke?

 •  Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.

 • Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

 

Offentlige organer, privatpersoner og enkeltpersonforetak kan ikke søke støtte fra denne ordningen. Aktører som ikke er søkerberettiget, kan likevel delta i prosjekter/tiltak.

Søkere som får refundert momskostnader bes søke om totalbeløp ekskludert moms.

Søknaden

Tildelingskriterier

Søknader som ikke er levert inn i Søknadssenteret innen fristen, eller oppfyller følgende tildelingskriterier vil ikke bli vurdert.

 • Tiltaket skal bidra til å redusere marin forsøpling
 • Tiltaket skal skje i norske områder, inkludert Svalbard
 • Tiltak skal gjennomføres i 2017, med unntak for pilotprosjekt for miljøvennlig vedlikehold av båter som kan støttes i inntil tre år.
 • Søker og deltakere i prosjektet skal bidra med egeninnsats i form av eksempelvis dugnadsinnsats eller egne midler til gjennomføring av prosjektet
 • Søker må ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tiltaket.
 • Søker må være søkeberettiget. Andre aktører kan være prosjektdeltakere, men kan ikke ha prosjektlederansvar. Samlet budsjettutgifter for andre ikke søkeberettigete aktører skal som regel ikke utgjøre mer enn 50% av totalbudsjettet i et prosjekt.
 • Minstesummen man kan søke om er 250.000 NOK. Vi oppfordrer derfor til at sentralleddet i organisasjoner søker og koordinerer flere prosjekter, eller at flere organisasjoner går sammen og samarbeider om prosjekter.
 • Prinsippet om at forurenser betaler skal ligge til grunn. Det vil si at det bare gis støtte til opprydding av herreløst avfall der det ikke er mulig å finne en ansvarlig for forsøplingen, altså der ingen har et særskilt ansvar for opprydding etter forurensingsloven § 35-36. Områder der andre etter forurensingsloven har et særskilt ansvar for opprydding omfatter utsalgssteder, turistanlegg, sterkt besøkte utfartssteder og tilrettelagte badeplasser.

Utdypende informasjon

Søknader som er mangelfullt utfylt, vil som hovedregel bli avslått. Miljødirektoratet ber om at følgende informasjon synliggjøres i søknaden:

 • I hvilken grad det omsøkte prosjektet samler flere aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder.
 • I hvilken grad tiltaket har nasjonal nytte- og overføringsverdi
 • Dersom oppryddingsprosjekt: I hvilken grad oppryddingstiltaket rettes mot lite tilgjengelige områder som trolig ikke vil bli ryddet av andre, eller steder der forsøplingen medfører svært stor skade for natur og miljø.
 • Dersom metodeutvikling eller forebyggingstiltak: Beskriv på hvilken måte sluttproduktet skal formidles til målgruppen.
 • Dersom kartlegging i forbindelse med opprydding: Beskriv hvilken metode for kartlegging som skal benyttes.

Dokumentasjon/synliggjøring av kostnader

Søker skal vise hvordan tiltaket sikrer en effektiv bruk av de omsøkte midlene og i hvilken grad tiltaket bidrar med egenfinansiering eller tilskudd fra andre kilder, med godt dokumenterte utgiftsposter. For hvert omsøkt tiltak skal det derfor etter beste evne gis en helhetlig og detaljert sammenstilling av forventet utgifter og inntekter for tiltaket i en egen tabell. Tabellen skal gi informasjon om forventet bruk av midler til følgende utgiftsposter, dersom relevant:

 • Administrasjonskostnader, herunder:

  • Administrering av ryddeaksjoner/prosjekter

  • Informasjonsarbeid

  • Metodeutvikling

  • Arbeid i forbindelse med utarbeidelse av søknad

  • Arbeid i forbindelse med utarbeidelse av rapport

  • Bruk av egen (intern) fagkompetanse

 • Kostnader til utstyr, herunder

  • Leie av utstyr (spesifiser)

  • Kjøp av utstyr (spesifiser)

 • Oppryddingskostnader, herunder

  • Bruk av frivillig arbeid (selve arbeidsinnsats kan ikke støttes av tilskuddsordningen, men inngå som egeninnsats)

  • Bruk av innleid mannskap (kan støttes der dette er nødvendig)

 • Transportkostnader, herunder

  • Transport av avfall

  • Transport av mannskap/frivillige

  • Transport av utstyr

 • Kostnader for innlevering av avfall til godkjent mottak

 • Kostnader for behandling av marint avfall (for avfallsselskaper)

 • Kostnader til innleid kompetanse utenfor virksomheten

 

For hver utgiftspost skal følgende informasjon angis:

 • Forventet kostnad.

 • Hvorvidt kostnaden skal dekkes av Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling, andre tilskudd eller egne midler.

 • Andre opplysninger som kan være relevant.

 • For utgiftsposter knyttet til bruk av mannskap/personal skal timespris og forventet timeantall oppgis.

Av tabellen skal det også fremgå hvor stor prosentandel av de omsøkte midlene som skal gå til administrasjonsutgifter.

Tabellen/-e skal lastes opp som vedlegg til søknaden i excel-format.

Annet

Vi opplyser om at informasjonen i søknadene kan offentliggjøres. Dersom en søknad inneholder informasjon som må unntas offentligheten, ber vi om at søker legger ved en sladdet versjon av sensitive opplysninger som for eksempel timepris, budsjett og lignende.

Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler i løpet av mai 2017.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

Vi ber om at spørsmål til søknaden rettes til Miljødirektoratets seksjon for avfall og grunnforurensning på følgende e-post:

tilskuddmf@miljodir.no

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 16. mars 2017.

Logg inn