Tilskudd til fylkeskommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsomr. (kap. 1420 post 78)

Klima- og miljødepartementet (KLD) initierte i 2014 prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Prosjektet er en del av en flerårig satsing med mål om at alle kommuner i Norge skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Prosjektet koordineres av Miljødirektoratet. 

Som ledd i satsingen er det opprettet en tilskuddsordning for fylkeskommunene. Rammen for tilskuddsordningen er 7 millioner kroner i 2018.

Målgrupper, formål med tilskuddsordningen og tildelingskriterier
Tilskudd kan gis kun til fylkeskommuner.

Formålet med tilskuddsordningen er at fylkeskommunene setter i gang og gjennomfører regionale prosjekter for å stimulere kommunene til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i henhold til Miljødirektoratet sin veileder M-98 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.

Tilskudd gis til fylkeskommuner som gjennom egne prosjekter skal stimulere og veilede sine kommuner til å gjennomføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. For å motta støtte kreves det at kartleggingen skjer i tråd med Miljødirektoratet sin veileder M-98 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, og at både friluftslivsområder i byer og tettsteder og naturen ellers blir kartlagt. Det forutsettes at fylkeskommunene og kommunene til sammen bidrar med minimum 50 prosent egenfinansiering av arbeidet. Resultatene skal leveres til Miljødirektoratets Naturbase som en felles datalagringsplass med enkel tilgang til de kommunale datasettene.

Les fullstendig utlysningstekst og søknadskriterier (PDF) før du starter på søknaden.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2018 er 1. mars.

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no