Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

Mål for ordninga

Tilskotsordninga skal bidra til å nå miljømåla i vassforskrifta. Overflatevatn skal beskyttast mot forringing, forbetrast og gjenopprettast med sikte på at vassforekomsten skal minst ha god økologisk og god kjemisk tilstand. Tilstanden til vassforekomstane finn du i Vann-Nett. Tilskot blir tildelt for eitt år om  gongen.

Målgruppe

 • vassområdeutval

 • interkommunale vassprosjekt

 • kommunar

 • forskingsinstitusjonar

 • frivillige organisasjonar

 • private verksemder

Fylkesmannen og fylkeskommunen kan ikkje lengre søke på vegne av vannområde og andre.

 

Kva for tiltak kan få tilskot

Tilskot kan bli gitt til:

Tiltak som inngår som ein del av arbeidet med regionale vassforvaltningsplanar med tilhøyrande tiltaksprogram, og prosjekt som har overføringsverdi til andre vassområde, vil bli høgt prioriterte.

 • Miljøforbetrande tiltak med formål å betre miljøtilstanden i vatn, høgt prioritert.
 • Tilrettelegging og organisering. Omfattar rettleiing, samarbeid og organisering knytt til arbeidet i vassområda. Tiltak for å sikre medverknad i samband med førebuing av revisjon av vassdragsplanane, prioritert.
 • Informasjon. Rettleiingsmateriell, seminar og kompetanseheving, prioritert.
 •  Utredninger, forsking og utvikling, mindre prioritert.
 • Problemkartlegging. Undersøking som har til formål å avdekke den som påverkar (problemeigar) vassforekomsten eller effekt av påverknad, kan vurderast dersom det er omtalt i regional vassforvaltningsplan eller eit regionalt tiltaksprogram, mindre prioritert. 

Der det fins ein ansvarleg tiltakshavar, er det i utgangspunktet tiltakshavar sjølv som skal ta kostnaden med gjennomføring av tiltak og undersøkinga etter forureinar-betalar prinsippet. Der det er ein ansvarleg tiltakshaver, blir det ikkje gjeve tilskot etter denne ordninga.

 

Søknadsfrist og sakshandsaming

Søknadsfristen er 15. januar 2019.

Miljødirektoratet handsamar søknaden innafor ei budsjettramme fastsett av Stortinget. Rett utfylling i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter oppfyller kravet til innhald i søknaden, og det kan bes om utfyllande opplysninger om det er nødvendig for å handsame søknaden. Sjølv godt kvalifiserte søknadar kan bli heilt eller delvis avslått grunna manglande budsjettmidlar.

 

Informasjon om andre tilskotsordningar

Tilskot til friluftslivtiltak (til dømes fysisk tilrettelegging av stiar, benker, kunstinstallasjonar eller tilsvarande), fisketiltak for anadrom fisk (laks, sjøaure og sjørøye). Tilskot til kalking av vassdrag, blir tildelt etter eigne tilskotsordningar.

For meir informasjon gå til tilskotsordninga for friluftslivtiltak, fisketiltak og kalking.

 

Søknadsskjema med veiledning:

Organisasjonsnummer:

Foretaksnamn:

Namn:

Kontonummer:

Adresse:

Postnr.:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Mottakar:

 

Namn på tiltaket
Beskriving av tiltaket – max ½ -1 side :

 • Namn vassforekomst(ar) som tiltaket gjeld for, med vassforekomstID.

 • Informasjon om tiltaket går fram av vassforvaltningsplan med tiltaksprogram.

 • Informasjon om kva for effekt tiltaket er forventa å ha.

 • Tiltaket kan utløyse midlar hos fleire aktørar eller blir samfinansiert av fleire aktørar.

 • Tiltaket manglar andre finansieringsordningar.

 • Tiltaket har overføringsverdi/eksempelverdi.

 

Tiltakskarakter:

Søkarkategori:

Tiltakstype:

Gjennomføring av tiltaket/prosjekt

Prosjektperiode:

Prosjektleiar / kontaktperson

Namn:

Telefon:

E-post:

 

Kostnadsoverslag / Budsjett

Kostnadsoverslag/budsjett 1 år

Utgifter til gjennomføring av tiltaket

Løn (egen)

Løn (leigd)

Transport (kjøring)

Diverse utgifter

Drift

Utgifter til investeringar

Spesifiser

Spesifiser

Spesifiser

Sum kostnader

FinansieringFinansiering av tiltak Beløp

Samla kostnad ved tiltak(a)

- Dugnadsinnsats

- Andre offentlege tilskot

- Annan finansiering

- Eigne midlar

 

Kan tiltaket/delar av tiltaket gjennomførast med mindre tilskot enn det er søkt om?

 

Vedlegg ved behov

Merknad:

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen i rundskrivet fra KLD er 15. januar 2019.

Vær oppmerksom på at denne fristen er absolutt og søknadssenteret stenger mottak av søknader klokka 23.59 15.januar  2019.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute