Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

 

Mål for ordninga

Tilskotsordninga skal bidra til å nå miljømåla i vassforskrifta. Overflatevatn skal beskyttast mot forringing, forbetrast og gjenopprettast med sikte på at vassforekomsten skal minst ha god økologisk og god kjemisk tilstand. Tilstanden til vassforekomstane finn du i Vann-Nett. Tilskot blir tildelt for eitt år om  gongen.

Målgruppe

 • vassområdeutval

 • interkommunale vassprosjekt

 • kommunar

 • forskingsinstitusjonar

 • frivillige organisasjonar

 • private verksemder

Fylkesmannen og fylkeskommunen kan ikkje lengre søke på vegne av vannområde og andre.

 

Kva for tiltak kan få tilskot

Tilskot kan bli gitt til:

Tiltak som inngår som ein del av arbeidet med regionale vassforvaltningsplanar med tilhøyrande tiltaksprogram.

Høgt prioritert:

 • Miljøforbetrande tiltak og da særleg restaureringstiltak med formål å betre miljøtilstanden i vatn.

Mindre prioritert:

 • Tilrettelegging og organisering.
 • Informasjon. Rettleiingsmateriell og seminar.
 • Utredningar, forskning og utvikling.

Lågt prioritert:

 • Problemkartlegging (avdekke påverkar (problemeigar) av vassforekomsten eller effekt av påverknad). 

Der det fins ein ansvarleg tiltakshavar, er det i utgangspunktet tiltakshavar sjølv som skal ta kostnaden med gjennomføring av tiltak og undersøkinga etter forureinar-betalar prinsippet. Der det er ein ansvarleg tiltakshaver, blir det ikkje gjeve tilskot etter denne ordninga.

 

Miljødirektoratet handsamar søknaden innafor ei budsjettramme fastsett av Stortinget. Rett utfylling i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter oppfyller kravet til innhald i søknaden, og det kan bes om utfyllande opplysninger om det er nødvendig for å handsame søknaden. Sjølv godt kvalifiserte søknadar kan bli heilt eller delvis avslått grunna manglande budsjettmidlar.

Søknadsskjema er åpna.

 

Informasjon om andre tilskotsordningar

Søknadar som gjeld andre tilskotsordningar vil bli avslått. For meir informasjon søk andre tilskotsordningar. Eksemplar: Tilskot til fisketiltak for anadrom fisk (laks, sjøaure og sjørøye), tilskot til kalking av vassdrag og friluftstiltak.

 

Veiledning:

Beskriving av tiltaket – max ½ -1 side :

 • Namn vassforekomst(ar) som tiltaket gjeld for, med vassforekomstID.
 • Informasjon om tiltaket går fram av vassforvaltningsplan med tiltaksprogram.
 • Informasjon om kva for effekt tiltaket er forventa å ha. Dette er særs viktig å beskrive.
 • Tiltaket kan utløyse midlar hos fleire aktørar eller blir samfinansiert av fleire aktørar.
 • Tiltaket manglar andre finansieringsordningar.
 • Tiltaket har overføringsverdi/eksempelverdi.
 • Status for eventuelle tillatelsar som tiltaket krever
 • Minstesum 50.000 kr

Søknaden gjeld for det som skal gjennomførast i 2020. Beskriv i tillegg heile prosjektet dersom dette går over fleire år. 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

 

Søknadsfristen i rundskrivet fra KLD er 15. januar 2020.

Vær oppmerksom på at denne fristen er absolutt og søknadssenteret stenger mottak av søknader klokka 23.59 15. januar  2020.

Gode søknader på restaurering av vassdrag kan åpnes for vurdering i løpet av året utenom fristen dersom det er gjenstående midler. 

Trenger du hjelp?

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.