Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn (kap. 1420 post 78)

Mål for ordningen og målgruppe

Målet for ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og sentralleddet i frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, og som har etablert lokallag og aktivitet i minimum 2 fylker. Ingen andre kan søke på denne ordningen.

For lokale tiltak for personer med innvandrerbakgrunn kan man søke på vanlige tilskudd til friluftsaktivitet via aktuell fylkeskommune.

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Det blir primært gitt støtte til friluftslivstiltak som stimulerer direkte til friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter, og der tiltaket skal skje i flere fylker. Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger og telt. Av personer med innvandrerbakgrunn blir barn, unge og barnefamilier prioriterte.

Følgende aktiviteter og tiltak blir prioritert:

  • Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige.
  • Tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen ellers.
  • Tiltak som blir gjennomførte i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Miljødirektoratet.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. januar 2017. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter denne fristen. 

Logg inn