Tiltak i prioriterte kulturlandskapsområder

Her kan du søke om tilskudd til forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap som er prioritert i Nasjonal registrering. De områdene som det kan søkes om tilskudd til står på en egen liste (se nyttige lenker). Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista.

Målet for ordningen: Sikre god forvaltning av naturverdiene i kulturlandskap med høye verdier knyttet til naturmangfold.

Disse kan søke: Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Tiltak som kan få tilskudd: Skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding, informasjon og tilpasset driftsform i jordbruket.

Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan, vi bli prioritert. Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres med tilskudd til miljøtiltak i landbruket.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2019


Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute