Tilskudd til trua naturtyper

Naturmangfoldloven åpner for å gi enkelte naturtyper en særskilt sikring ved at de får status som utvalgte naturtyper. De seks naturtypene som i dag har status som utvalgte er kystlynghei, hule eiker, kalk-lindeskog, kalksjøer, slåttemark (inkludert lauveng) og slåttemyr. I tillegg gis det tilskudd til naturtyper som er foreslått som utvalgte og har vært på høring. Dette er de to naturtypene høstingsskog og ålegraseng. 

Trua naturtyper er naturtyper som står på norsk rødliste for naturtyper (2011) og som er i truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU). Disse utgjør 40 naturtyper.

Gjenbruk av tidligere innsendt søknad
Du kan gjenbruke data fra tidligere innsendt søknad. Du må fortsatt klikke deg gjennom søknadsveiviseren, men de fleste feltene vil være forhåndsutfylt. Dine tidligere innsendte søknader finner du under menyvalget Mine søknader. Du kan gjenbruke søknaden ved å klikke på "Gjenbruk søknad".

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Kontaktperson hos Miljødirektoratet er Else Marte Vold, telefon 03400/41 04 48 29.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2017.