Tilskudd til truete arter

Her kan du sende inn søknad om tilskudd til tiltak for å ta vare på truete arter og prioriterte arter.

Truete arter er arter som i Norsk rødliste for arter 2015 klassifiseres som truet, dvs som er i en av følgende tre kategorier: Kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU). Dette omfatter 2355 arter.
 
Naturmangfoldloven åpner for å gi trua arter en særskilt sikring ved at de får status som prioriterte arter.
 
Per juni 2015 er følgende tretten arter blitt prioritert etter naturmangfoldloven: 
  • Pattedyr: fjellrev
  • Fugler: dverggås* og svarthalespove (den nordlige underarten)*
  • Insekter: elvesandjeger*, eremitt og klippeblåvinge*
  • Planter: dragehode, honningblom, rød skogfrue*, svartkurle, skredmjelt*, dvergålegras og trøndertorvmose*

Tilskuddsordningen omfatter også tiltak som bidrar til å ta vare på økologiske funksjonsområder for prioriterte arter. Artene over merket med * er prioritert art med økologisk funksjonsområde.

En del av tilskuddsposten er øremerket tiltak for å hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. Det er primært eiere av strømnett som kan få slike tilskudd.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Kontaktperson hos Miljødirektoratet er Per Johan Salberg, telefon 03400/40766598.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2017.