Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt kan sendes inn her.

Søker må for 2018 oppgi produsentnummer og dyreholdsID: Det 10-sifrede produsentnummer består av: kommunenummer (4 siffer), gardidnr (4 siffer) og produsentløpenummer (2 siffer).
DyreholdsID er et 7 sifret løpenummer som tildeles av Mattilsynet.

Husk kravet om dokumentasjon
Samarbeidsrådet for Sauekontrollen har vedtatt at det ikke skal være noen utveksling av data mellom Sauekontrollen og databasene til Miljødirektoratet.

Dette medfører dette at alle søkere må ha individlister som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 1. november 2018.

Det vises til forskriftens bestemmelser når det gjelder fylkesmannens frist for å behandle fremsatt søknad. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til mottaker, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagesaksbehandlingen må påregnes å ta lengre tid enn en måned, jfr. forvaltningsloven § 11 a) annet ledd.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkesmannen i ditt fylke.

Hvis du har problemer med å logge deg inn i søknadsenteret ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Søknadsfristen er ute

Nyttige lenker