Om ordningen

Ny kunngjøring juni 2020 - Med forbehold om Stortingets endelige godkjenning - Søknadsmuligheten er rettet mot kun 2 konkrete søkere - FL og OF:

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 3 - MOTKONJUNKTURMIDLER TIL TILTAK I STATLIG SIKRA FRILUFTSLIVSOMRÅDER - gjelder bare for nevnte søkere:

Det er avtalt at Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Oslofjordens Friluftsråd (OF) registrerer sine søknader i søknadssenteret, for å få utbetalt tildelte økonomiske rammer for å gjennomføre ekstraordinære tiltak i statlig sikra friluftslivsområder 2020.

FL er innvilget et samlet tilskudd på 10 mill kroner, og OF et samlet tilskudd på 2,8 mill kroner.

Det legges opp til at Friluftsrådenes Landsforbund fordeler midlene til konkrete tilretteleggingstiltak i de statlig sikrede friluftslivsområdene i regi av de interkommunale friluftsrådene. Den foreslåtte bevilgningen til Oslofjordens Friluftsråd skal benyttes til tiltak på de statlig sikrede friluftslivsområdene langs Oslofjorden. Det forutsettes at tiltakene oppfyller forutsetningene som er gitt for tiltakspakke 3 (føringer fra KLD):

"Midlene kan fullfinansiere tiltakene, og det er ikke krav om egenandel. Friluftsrådenes Landsforbund skal fordele midlene til konkrete tilretteleggingstiltak i de statlig sikrede friluftslivsområdene i regi av de interkommunale friluftsrådene. Midlene skal finansiere tiltak fordelt over hele landet. Bevilgningen til Oslofjordens Friluftsråd skal benyttes til tilretteleggingstiltak på de statlig sikrede friluftslivsområdene langs Oslofjorden."

Det fylles ut ett søknadsskjema for samlet tildelt rammetilskudd, og en mer detaljert oversikt presenteres i vedlegg. Vedlegget bør omhandle hvilket friluftsråd, hvilket friluftsområde er tiltaket (dersom ikke samletiltak), hvilket type tiltak, og kostnad. For begge søknader krysses det av for type prosjekt nederst på side 3 (steg 3). Søknadsfristen for denne utlysningen er 22.juni kl 11.00.

 

 

Søknaden er rettet konkrete søkere: (frist utgått)

EKSTRA TILSKUDDSMIDLER IFM PÅSKEN 2020 - aktivitetfremmende tiltak - gjelder bare for nevnte søkere:

Det er avtalt at FL, OF, DNT sentralt og Norsk Friluftsliv registrerer sine søknader i søknadsenteret, for å få utbetalt avtalte økonomiske rammer for å gjennomføre digitale aktivitetfremmende tiltak i påsken 2020.

I tillegg er det åpnet for at de samme organisasjonene kan sende inn en søknad om ekstraordinære aktivitetfremmende tiltak, innenfor en samlet ramme på inntil 2 mill kroner.

Det fylles ut ett søknadsskjema for avtalte digitale tiltak, og ett skjema for midlene knyttet til ekstraordinære aktivitetfremmende tiltak. For begge typer søknad krysses det av for type prosjekt nederst på side 3 (steg 3). Søknadsfristen for denne utlysningen er 1.april kl 12.00.

 

Prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv" – bare Norsk Friluftsliv kan søke
Det er bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser" – bare DNT sentralt kan søke
Det er bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser", som skal gjennomføres i regi av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT sentralt kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo" – bare Oslo kommune kan søke
Det er for 2020 bevilget 5 mill kroner til prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo", som startet opp i 2017 som Groruddalsprosjektet i samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Midlene skal gå til friluftslivstiltak i tråd med innsatsbeskrivelser som er vedtatt i programstyre Nærmiljø. Bare Oslo kommune (sentraladm.) kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltak som anses å ha verdi for friluftslivet i de aktuelle innsatsområdene i Oslo.


Prosjektet "Friluftsliv i skolen" – bare Norsk Friluftsliv kan søke
Det er for 2020 bevilget 2,2 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv i skolen", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Prosjektet skal også omfatte drift og videreutvikling av "Forum for friluftsliv i skolen". Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Historiske Vandreruter" – bare DNT kan søke
Det er for 2020 bevilget 1,17 mill kroner til prosjektet "Historiske Vandreruter", som skal gjennomføres av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid" – bare FL kan søke
Det er for 2020 bevilget 2,8 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid", som skal gjennomføres av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i samarbeid med Miljødirektoratet og sentrale friluftslivsorganisasjoner. Midlene skal primært gå til utviklingsarbeid, lønn og administrative utgifter og konkrete tiltak. Bare FL kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Norske skispor" – bare Skiforeningen kan søke
Det er for 2020 bevilget 1,0 mill kroner til prosjektet "Norske skispor", som skal gjennomføres av Skiforeningen. Midlene skal primært gå til etablering og drift av et nasjonalt samarbeidsnettverk for å utveksle og spre kunnskap og kompetanse på fagområdet. Midlene skal gå til lønn og administrative utgifter knyttet til utviklingsarbeid og konkrete tiltak. Bare Skiforeningen kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 22. juni 2020 kl. 11.00.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).